loader image

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:
a) CERTO B.V.: Robert Guerain, tevens handelend onder de naam CERTO B.V., ingeschreven in
het Handelsregister onder nummer 81867638;
b) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CERTO B.V. een
Overeenkomst heeft gesloten;
c) Kandidaat: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die is geworven en geselecteerd door
CERTO B.V.;
d) Overeenkomst: de tussen CERTO B.V. en Opdrachtgever schriftelijk gemaakte afspraken
inclusief de voorwaarden waaronder de diensten van CERTO B.V. worden uitgevoerd;
e) Partijen: CERTO B.V. en Opdrachtgever;
f) Introductie/Geïntroduceerd(e): het onder de aandacht brengen van een Kandidaat door
CERTO B.V. aan Opdrachtgever in iedere vorm en op welke manier dan ook, waaronder in ieder
geval wordt verstaan het verstrekken van diens curriculum vitae en/of andere
contactgegevens aan Opdrachtgever;
g) Dienstverband: feitelijke tewerkstelling van een Geïntroduceerde Kandidaat bij
Opdrachtgever, door middel van, doch niet beperkt tot, een arbeidsovereenkomst of
overeenkomst van opdracht, al dan niet via een derde en al dan niet bij een aan Opdrachtgever
gelieerde onderneming of indien de Kandidaat anderszins een (contractuele) samenwerking
aangaat met Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De relatie tussen CERTO B.V. en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door de inhoud
van deze Algemene Voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle offertes, opdrachten en
Overeenkomsten van CERTO B.V., betrekking hebbend op het werven en selecteren van
Kandidaten in welke vorm dan ook.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van de
Opdrachtgever, tenzij afwijkende bepalingen schriftelijk door CERTO B.V. aan de
Opdrachtgever zijn bevestigd.
3. Alle aanbiedingen van CERTO B.V. zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen van CERTO B.V. zijn
geldig tot veertien (14) dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere
termijn is overeengekomen.
4. Afwijkingen van of aanvullingen, in welke vorm dan ook, op deze Algemene Voorwaarden
gelden slechts indien CERTO B.V. daar expliciet schriftelijk mee heeft ingestemd.
5. Opdrachtgever verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden haar voorafgaand aan het
sturen van de aanbieding en/of het sluiten van de Overeenkomst ter hand zijn gesteld.
Opdrachtgever verklaart bovendien expliciet de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tot
zich te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Tariefstelling
1. CERTO B.V. werft en selecteert op basis van “No cure No pay”. Voor elke Kandidaat die door
CERTO B.V. is Geïntroduceerd en welke met Opdrachtgever een Dienstverband aangaat, ook
voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de
Opdrachtgever aan CERTO B.V. derhalve het volledige honorarium verschuldigd zoals nader
bepaald in de aanbieding c.q. Overeenkomst.
2. Het door CERTO B.V. bij de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium bestaat uit een
fixed fee of een percentage over het bruto jaarsalaris inclusief alle emolumenten dat de
Kandidaat bij de Opdrachtgever zal verdienen. De vergoeding is nader gestipuleerd in de
aanbieding c.q. overeenkomst en die afspraak op hoofdblad is leidend.
3. Onder ‘emolumenten’ zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel wordt verstaan vakantiegeld, een
dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, de geldelijke waarde van een leaseauto
(maandelijkse leasebedrag excl. btw x 12), onkosten en reiskostenvergoedingen en verder alle
als zodanig te kwantificeren uitkeringen die de Kandidaat van de Opdrachtgever zal ontvangen,
tenzij over de inhoud van de emolumenten uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn
gemaakt in de Overeenkomst. Het ‘bruto jaarsalaris’ zoals bedoeld in het vorige lid wordt ook
in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een
volledige werkweek (40 uur per week) en een vol jaar (12 maanden).
4. Opdrachtgever is, indien de vergoeding gebaseerd is op het bruto jaarsalaris van een Kandidaat
zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, gehouden om onverwijld, maar in ieder geval binnen 7
dagen nadat Opdrachtgever met een door CERTO B.V. Geïntroduceerde Kandidaat een
Dienstverband is aangegaan, aan CERTO B.V. de gegevens te verstrekken betreffende het
definitieve bruto jaarsalaris inclusief emolumenten en de startdatum van de door CERTO B.V.
Geïntroduceerde Kandidaat. Indien Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste
gegevens verstrekt, is CERTO B.V. gerechtigd de hoogte van het definitieve bruto jaarsalaris en
de startdatum naar eigen inzicht te schatten en conform die schatting te factureren.
5. Alle door CERTO B.V. opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als
zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6. Indien de Opdrachtgever en Kandidaat overeenstemming bereiken over een Dienstverband,
dient de Opdrachtgever CERTO B.V. hieromtrent binnen 7 dagen na overeenstemming volledig
te informeren. Mocht dit niet tijdig plaatsvinden, dan heeft CERTO B.V. recht om per dag €
250,- aan boete direct op te eisen.
7. Indien de Opdrachtgever een door CERTO B.V. aangedragen Kandidaat afwijst of de Kandidaat
een aanbod van de Opdrachtgever afwijst en tussen Opdrachtgever en Kandidaat binnen 12
maanden na de Introductie van de Kandidaat door CERTO B.V. alsnog een Dienstverband tot
stand komt, is Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van het honorarium zoals
gestipuleerd in de aanbieding c.q. Overeenkomst.
8. Indien een door CERTO B.V. Geïntroduceerde Kandidaat een Dienstverband met
Opdrachtgever aangaat, maar de Kandidaat of de Opdrachtgever na de indiensttreding besluit
het Dienstverband te beëindigen, vindt geen restitutie van het betaalde honorarium plaats.
Tenzij anders overeengekomen in aanbieding c.q. overeenkomst.

Artikel 4. Facturering en betaling
1. Het in de aanbieding c.q. Overeenkomst bepaalde honorarium, vermeerderd met de BTW
(21%), wordt gefactureerd op de datum van contractondertekening ten aanzien van het
Dienstverband. Tenzij anders overeengekomen in aanbieding c.q. overeenkomst.
2. De betalingstermijn van door CERTO B.V. verzonden facturen bedraagt 14 dagen gerekend
vanaf de factuurdatum.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling is vereist. CERTO B.V. is alsdan gerechtigd de wettelijke handelsrente in
rekening te brengen tot aan de dag der algehele voldoening van het totaal aan CERTO B.V.
verschuldigde bedrag.
4. Indien Opdrachtgever niet (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen jegens CERTO B.V. voldoet,
is CERTO B.V. gerechtigd haar dienstverlening op te schorten.
5. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en
inning van niet ontvangen, dan wel niet-tijdig ontvangen betalingen c.q. vergoedingen van de
Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 250,-.
6. Niet (tijdige) betaling, surseance van betaling, faillissement, liquidatie van de Opdrachtgever
en/of executoriaal beslag op de onderneming van de Opdrachtgever, leidt tot het direct
opeisbaar zijn van alle op Opdrachtgever rustende verplichtingen uit hoofde van alle tussen
Partijen gesloten Overeenkomsten.

Artikel 5. Geheimhouding
1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de Overeenkomst en/of Opdracht van CERTO B.V. of uit een andere bron heeft
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door CERTO B.V. is medegedeeld of indien
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Gedurende de looptijd van een opdracht en Overeenkomst, maar ook na beëindiging daarvan
om wat voor reden dan ook, is het Opdrachtgever niet toegestaan ontvangen profielen
inclusief (persoons)gegevens van Kandidaten voor andere zaken te gebruiken dan voor intern
gebruik. De Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd om zonder toestemming van CERTO
B.V. op enigerlei wijze (persoons)gegevens van Kandidaten aan derden te verstrekken.
3. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel is Opdrachtgever aan CERTO
B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- per overtreding, onverminderd het
recht van CERTO B.V. om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid, overmacht
1. Een opdracht tot werven en selecteren van Kandidaten geldt als inspanningsverbintenis. Voor
de beslissing om met een door CERTO B.V. Geïntroduceerde Kandidaat een Dienstverband aan
te gaan, alsmede voor de inhoud van de arbeids- opdracht- of andersoortige
samenwerkingsovereenkomst, de beloning en arbeidsomstandigheden, is en blijft de
Opdrachtgever volledig verantwoordelijk. CERTO B.V. zal tijdens de selectie de zorgvuldigheid
in acht nemen die van een professionele partij mag worden verwacht, maar verstrekt geen
enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid, gedrag, kwalificaties en vaardigheden van
een Kandidaat. CERTO B.V. aanvaardt daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor
tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een Kandidaat die door CERTO B.V. is
Geïntroduceerd.

2. De Opdrachtgever vrijwaart CERTO B.V. tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect
of zijdelings met de bemiddeling c.q. werving en selectie van CERTO B.V. samenhangen of
zouden kunnen samenhangen.
3. CERTO B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever
en/of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade,
bedrijfsschade of zuivere vermogensschade.
4. Indien en voorzover niettegenstaande de in lid 3 van dit artikel vervatte
aansprakelijkheidsuitsluiting(en) CERTO B.V. toch aansprakelijk mocht zijn voor toerekenbare
tekortkomingen, dan is CERTO B.V. slechts gehouden tot vergoeding van de daaruit
voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever aantoont dat
deze directe schade het rechtstreekse gevolg is van een ernstige tekortkoming in de uitvoering
van de diensten door CERTO B.V., voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van
de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de
diensten van CERTO B.V. redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
5. Iedere eventuele uit een uitgevoerde dienst door CERTO B.V. voortvloeiende aansprakelijkheid
van CERTO B.V. is te allen tijde beperkt tot de door CERTO B.V. aan Opdrachtgever laatstelijk
in rekening gebrachte vergoeding voor de uitvoering van haar diensten. Het door CERTO B.V.
maximaal uit de keren bedrag is echter te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CERTO
B.V. meldt. Iedere aanspraak tot schadevergoeding jegens CERTO B.V. vervalt door het enkele
verloop van 14 dagen na het ontstaan van de vordering.
7. In geval van overmacht van CERTO B.V., waaronder in ieder geval wordt verstaan elke van de
wil van CERTO B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen in redelijkheid niet van CERTO B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die
omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was, worden de
prestaties van CERTO B.V. opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op (schade)vergoeding.

Artikel 7. Slotbepalingen
1. CERTO B.V. houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte is
gesteld.
Op alle met CERTO B.V. gesloten Overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan,
gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of
Opdrachtgever en/of Kandidaat in het buitenland gevestigd of w